Αποφάσεις για την αγροτική πολιτική Πάρου και Αντιπάρου

…για τα επόμενα χρόνια

αμπελώνες Κυκλάδων
To Επιχειρησιακό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που εκπόνησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για Πάρο και Αντίπαρο ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τη σχετική διαδικασία, αυτή την εποχή εκτίθεται για δημόσια διαβούλευση με τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών των δύο νησιών μας. Πρόκειται για ένα σχέδιο που θα αποτελέσει – εφόσον εγκριθεί – το πλαίσιο ανάπτυξης μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι ενέργειες της τοπικής αυτοδιοίκησης τα επόμενα χρόνια εφαρμόζοντας συγκεκριμένη αγροτική πολιτική. Τα δημοτικά συμβούλια Πάρου και Αντιπάρου αναμένεται το επόμενο διάστημα να συζητήσουν αυτό το πλαίσιο με την ευθύνη να απορρίψουν και να προσθέσουν, αλλά κυρίως, να δεσμευτούν για εκείνα που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια.

Η εφημερίδα μας Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου και ο ιστότοπος μας έλαβε τους φακέλους της Περιφέρειας από τον περιφερειακό σύμβουλο Κ. Μπιζά για την αγροτική ανάπτυξη σε Πάρο και για Αντίπαρο. Προβαίνει στη δημοσίευση του σκέλους των προτεινόμενων πολιτικών που είναι το σημαντικό τμήμα των δύο μελετών, αφού το υπόλοιπο μέρος είναι οι καταγραφές των ήδη υπαρχόντων δεδομένων του αγροτικού τομέα στα δύο νησιά μας. Πιστεύουμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αφορά άμεσα το περιβάλλον και την οικονομία των νησιών μας. Οι πολίτες από σήμερα έχουν μία πρώτης ευκαιρία, έγκαιρα να ενημερωθούν και κάποιοι (π.χ αγρότες) να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους. Ακολουθούν τα δύο σχετικά αρχεία.
Κάνοντας κλκ επάνω στα σχετικά αρχεία θα ανοίξει στον υπολογιστή σας η αντίστοιχη πρόταση:
ΠΑΡΟΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ_ΑΓΡΟΤΙΚΟ

Σεπερίπτωση που δεν ανοίγουν τα αρχεία, διαβάστε στη συνέχεια:

Α. ΠΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η απασχόληση στην πρωτογενή παραγωγή ανέρχεται περίπου στο 11% για την Πάρο, ο τριτογενής τομέας τουρισμός (εστιατόρια-ξενοδοχεία) και ο κλάδος των κατασκευών (από το 2009 έχουμε μείωση του εργατικού δυναμικού ) απασχολεί το περισσότερο εργατικό δυναμικό του νησιού.
Για την ομαλή ανάπτυξη του νησιού θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αγροτική οικονομία και να ενισχυθούν δράσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία, που θα επιτρέψουν την απασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1. Συντήρηση των είδη υπαρχόντων φραγμάτων εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα (μερικής κατακράτησης των υδάτων η ανάσχεσης). Αναγκαία η κατασκευή λιμνοδεξαμενής στην περιοχή Άσπρο χωριό τοποθεσίας Καβουροποτάμου. Υπάρχουν είδη μελέτες που κρίνουν ότι είναι κατάλληλη η κατασκευή από άποψη γεωμορφολογίας του εδάφους.
2. Ενίσχυση – εκσυγχρονισμός των υποδομών που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ποιότητάς του(ύδρευση, αποχέτευση, βιολογικοί καθαρισμοί, αφαλατώσεις, άρδευση , δεξαμενές).
3. Η επέκταση, βελτίωση και αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας με σκοπό τη μείωση του κόστους μεταφοράς και παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
4. Χωροταξικός σχεδιασμός και δημιουργία μελισσοκομικών ζωνών στις περιοχές Καμπί, Μαυροπέτρια, Αγκαιριά, Καμάρι, όπου δεν θα επιτρέπεται καμία άλλη εγκατάσταση, παρά μόνον μελισσοκομικές. Αφού εξασφαλιστεί η οριοθέτηση, δημιουργία πρόσβασης με αγροτικούς δρόμους. Σκοπός του σχεδιασμού αυτού είναι να αναπτυχθεί η νομαδική μελισσοκομία με συνέπεια αύξησης παραγωγής μελιού.
5. Εκσυγχρονισμός αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας Πάρου.
6. Κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων α) στην Αγκαιριά Πάρου (υπάρχει μελέτη ), στο λιμάνι Παροικιάς και στην περιοχή Αμπελάς (απαιτείται μελέτη).
7. Κατασκευή καρνάγιου στη θέση Μπουτάρι Αλυκής Πάρου.
8. Εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή τεχνητού υφάλου.
9. Δημιουργία οργανωμένης ιχθυαγοράς.
10. Εκπόνηση μελέτης για την διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων της νήσου Πάρου.
11. Παροχή ενισχύσεων-κινήτρων για την παραγωγή περισσότερων κτηνοτροφικών φυτών από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων ζωοτροφών.
12. Περιορισμός του ζωικού κεφαλαίου στα όρια της βοσκοϊκανότητας του νησιού με εφαρμογή υποχρεωτικού προγράμματος εκτατικοποίησης.
13. Αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων με ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Προώθηση των φωτοβολταϊκών σε περιοχές όπου δεν θίγεται το τοπίο για εξοικονόμηση ενέργεια στον αγροτικό τομέα.
14. Ανάπτυξη και προώθηση δράσεων γαστρονομικού , και πολιτιστικού, τουρισμού , ως μέσο προώθησης της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες του νησιού.
15. Ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.
16. Προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσω της ενίσχυσης αγροτουριστικών δράσεων.
17. Διατήρηση των ενισχύσεων που δίνονται στους μελισσοκόμους των μικρών νησιών για δενδροφυτεύσεις ( σε ιδιωτικούς και κοινοτικούς χώρους ) με πρωτοβουλία των μελισσοκόμων και όχι για αγορά μελισσοτροφών όπως ισχύει μέχρι τώρα
18. Ενημέρωση παραγωγών για τους τρόπους ανάπτυξης, διατήρησης και ενίσχυσης της αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής, με έμφαση στην ενίσχυση καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως θερμοκηπιακές, βιολογικές, καλλιέργειες φιλικές στο περιβάλλον ή αξιοποίηση τυχών αυτόχθονων φυτών π.χ. βότανα, αρωματικά φυτά κλπ.
19. Ενημέρωση και οικονομική ενίσχυση παραγωγών κατά τις διαδικασίες πρώτης προσπάθειας πιστοποίησης, τυποποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ
1. Δημιουργία μεσαίου μεγέθους αγελαδοτροφικών μονάδων 20-50 αγελάδων με σύγχρονα αρμεκτήρια με σταυλικές εγκαταστάσεις που διασφαλίζουν την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου καθώς και την άριστη υγειονομική τους κατάσταση, με αποτέλεσμα την υψηλή αποδοτικότητα και πάντα στην παραγωγή προϊόντων αρίστης ποιότητας.
2. Αύξηση της παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων ζωοτροφών.
3. Εξασφάλιση – τακτοποίηση αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσαρμογή στο χωροταξικό σχεδιασμό της Πάρου .
4. Αύξηση της παραγωγής κηπευτικών λαχανικών και επέκταση ή εκσυγχρονισμός των ήδη υπαρχόντων θερμοκηπιακών καλλιεργειών με σκοπό την αύξηση και την ποιότητα της παραγωγής και τη διάθεση των προϊόντων στην τοπική αγορά, ειδικά για τους μήνες της αυξημένης τουριστικής κίνησης στο νησί.
5. Αύξηση της καλλιέργειας κηπευτικών λαχανικών στο νησί με ποικιλίες αυτοφυών φυτών και άγριων χόρτων ελάχιστης απαίτησης νερού (ντόπιες ποικιλίες η από τα γύρω νησιά ), αντοχής σε νερά αυξημένης αλατότητας και πρώιμης παραγωγής.
6. Ανάπτυξης βιολογικής γεωργίας και ειδικότερα καλλιέργεια της ελιάς του αμπελιού συκιάς, ροδιάς.
7. Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών για εξασφάλιση ποιότητας και τιμής των αγροτικών προϊόντων.
8. Αύξηση της παραγωγής μελιού σε συνδυασμό με την τυποποίησή.
9. Διασύνδεση του μελιού με τον τουρισμό. Προώθηση και διάθεση στις τουριστικές μονάδες των νησιών.
10. Βελτίωση μελισσοχλωρίδας με ξηροθερμικά φυτά, που έχουν περίοδο άνθησης διαφορετική από αυτή του θυμαριού, ώστε να καλυφθεί η ανθοφορία όλης της χρονιάς (π.χ. φασκόμηλο, δενδρολίβανο, ρείκι, χαρουπιές, ευκαλύπτους).
11. Προβολή των ευεργετικών δράσεων του μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων (γύρη, πρόπολη, βασιλικό πολτό) για ανάδειξη και προώθηση στην αγορά. Η ενασχόληση με την παραγωγή βασιλικού πολτού και γύρης, που αποτελούν περισσότερο εξειδικευμένη μελισσοκομική παραγωγή, συμβάλουν σημαντικά στην αύξηση του εισοδήματος και στην βελτίωση της κερδοφορίας της μονάδας, ειδικότερα σε περιοχές που δεν είναι εύκολη και διασφαλισμένη η παραγωγή μελιού.
12. Καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της Κάππαρης.
13. Ίδρυση τυποποιητηρίου ελαιόλαδου .
14. Δημιουργία μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων παραγωγής-μεταποίησης αγροτικών προϊόντων διότι είναι εύκολα ελεγχόμενες και μπορούν να δώσουν υψηλής ποιότητας προϊόντα που θα καταναλώνονται την τουριστική περίοδο. (π.χ. προϊόντα μελισσοκομίας, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, κατασκευή γλυκισμάτων με βάση τα φρούτα ή τα λαχανικά π.χ. τουρσιά κ.α.).
15. Βελτίωση της παρουσίασης των τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη δράσεων προώθησής τους με σκοπό την αξιοποίηση του αριθμού των επισκεπτών ως κύρια αγοραστική δύναμη.
16. Ίδρυση ομάδων ελαιοπαραγωγών.
17. Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού με τη φιλοξενία ατόμων – τα οποία δεν ανήκουν στο πλήρωμα του σκάφους – σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την αναψυχή, την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με την αλιεία.
18. Δημιουργία, μικρής κλίμακας, εγκαταστάσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων (συσκευαστήρια, ψυκτικοί και αποθηκευτικοί χώροι) για την παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων ιχθυοπαρασκευασμάτων.
19. Ανάπτυξη των συνεργατικών σχηματισμών, της δικτύωσης των επιχειρήσεων και της περαιτέρω συσπείρωσής τους (cluster).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Προτείνεται η εκπαίδευση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα για τεχνικές καλλιεργειών νέων ειδών που ευνοούνται από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες των νησιών (ίσως χρειάζεται επιπλέον έρευνα/μελέτη για το ποιές μπορεί να είναι αυτές οι καλλιέργειες και τι απόδοση θα έχουν).
2. Επίσης πρέπει να γίνονται ενημερωτικά σεμινάρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων για κτηνοτρόφους, γεωργούς και αλιείς, καθώς και για τις προϋποθέσεις – όρους συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Προτείνεται ακόμη η ενημέρωση και η εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προώθησης αγροτικών προϊόντων, σε θέματα νέων τεχνολογιών και σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα(φυτική και ζωική παραγωγή, βιολογικές καλλιέργειες, αλιεία), έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους και να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής.
5. Για την επίτευξη των παραπάνω προτάσεων θα πρέπει να καταρτίζονται προγράμματα και να ενισχύονται δράσεις για εγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε νέες επιχειρήσεις, ιδιώτες και δημόσιες υπηρεσίες με σκοπό την τηλεκπαίδευση, την αμεσότητα του κοινού στην ενημέρωση, την ψηφιακή διοίκηση στις υπηρεσίες, την κωδικοποίηση των εντύπων των υπηρεσιών και τη δημιουργία ενημερωτικών ιστοσελίδων.


Β. ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η απασχόληση στην πρωτογενή παραγωγή για τα νησιά ανέρχεται περίπου 24,5% για την Αντίπαρο, ο τριτογενής τομέας τουρισμός (εστιατόρια-ξενοδοχεία) και ο κλάδος των κατασκευών απασχολεί το περισσότερο εργατικό δυναμικό του νησιού. Για την ομαλή ανάπτυξη του νησιού θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αγροτική οικονομία των νησιών και να ενισχυθούν δράσεις τόσο από την πολιτεία όσο και από την ιδιωτική πρωτοβουλία, που θα επιτρέψουν την απασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα.
Όπως:

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
1. Χωροταξικός σχεδιασμός και δημιουργία μελισσοκομικών ζωνών στην Αντίπαρο, όπου δεν θα επιτρέπεται καμία άλλη εγκατάσταση, παρά μόνον μελισσοκομικές. Αφού εξασφαλιστεί η οριοθέτηση, δημιουργία πρόσβασης με αγροτικούς δρόμους.
2. Δημιουργία μελισσοκομικού πάρκου στο νησί Δεσποτικό και διάνοιξη μονοπατιών για την τοποθέτηση μελισσοσμηνών.
3. Κατασκευή φραγμάτων εμπλουτισμού υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή Κάμπος που είναι και αγροτική περιοχή.
4. Ενίσχυση-εκσυγχρονισμός των υποδομών που αφορούν στην εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ποιότητάς του (ύδρευση, άρδευση , αποχέτευση, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενές και μονάδα αφαλάτωσης).
5. Αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου στο λιμάνι της Αντιπάρου (υπάρχουν μελέτες).
6. Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη Νοτιοδυτική πλευρά του νησιού (απαιτείται μελέτη).
7. Ενίσχυση υποδομών στον τομέα της αλιείας (ψυκτικών και αποθηκευτικών χώρων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευμάτων και την άμεση διάθεση των προϊόντων).
8. Αξιοποίηση των φυσικών πόρων, ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κυματική, κ.α.) για χρήση τους στην αγροτική παραγωγή.
9. Προστασία και ανάδειξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων μέσω της ενίσχυσης αγροτουριστικών δράσεων.
10. Ανάπτυξη και προώθηση δράσεων γαστρονομικού , και πολιτιστικού, τουρισμού , ως μέσο προώθησης της τοπικής κουζίνας και των τοπικών προϊόντων στους επισκέπτες του νησιού.
11. Ανάπτυξη του αλιευτικού τουρισμού.
12. Ενημέρωση παραγωγών για τους τρόπους ανάπτυξης, διατήρησης και ενίσχυσης της αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής, με έμφαση στην ενίσχυση καλλιεργειών υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως θερμοκηπιακές, βιολογικές, καλλιέργειες φιλικές στο περιβάλλον ή αξιοποίηση τυχών αυτόχθονων φυτών π.χ. βότανα, αρωματικά φυτά κλπ.
13. Ενημέρωση και οικονομική ενίσχυση παραγωγών κατά τις διαδικασίες πρώτης προσπάθειας πιστοποίησης, τυποποίησης και προώθησης τοπικών προϊόντων.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΤΟΒΟΥΛΙΑ
1. Ανάπτυξη της Μελισσοκομική δραστηριότητας από νέους μελισσοκόμους μετά από κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση.
2. Ανάπτυξης βιολογικής γεωργίας και ειδικότερα καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού.
3. Αύξηση της καλλιέργειας κηπευτικών λαχανικών στο νησί με ποικιλίες φυτών ελάχιστης απαίτησης νερού (ντόπιες ποικιλίες η από τα γύρω νησιά ), αντοχής σε νερά αυξημένης αλατότητας και πρώιμης παραγωγής.
4. Καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και ιδιαίτερα της Κάππαρης.
5. Αύξηση της παραγωγής κτηνοτροφικών φυτών από τους παραγωγούς με σκοπό την μείωση του κόστους από κατανάλωση εισαγόμενων ζωοτροφών.
6. Δημιουργία μεσαίου μεγέθους ποιμνιοστασίων με σύγχρονα αρμεκτήρια και με σταυλικές εγκαταστάσεις που να διασφαλίζουν την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου καθώς και την άριστη υγειονομική τους κατάσταση.
7. Εξασφάλιση – τακτοποίηση αδειών λειτουργίας από όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με προσαρμογή στο χωροταξικό σχεδιασμό της Αντιπάρου.
8. Κατασκευή δεξαμενών συγκέντρωσης βρόχινου νερού.
9. Βελτίωση της παρουσίασης των τοπικών προϊόντων και ανάπτυξη δράσεων προώθησής τους.
10. Ίδρυση τυποποιητηρίου ελαιόλαδου .
11. Ανάπτυξη αγροτουρισμού.
12. Ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού με τη φιλοξενία ατόμων – τα οποία δεν ανήκουν στο πλήρωμα του σκάφους – σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την αναψυχή, την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων, τη σίτιση και γενικά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με την αλιεία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προτείνεται η εκπαίδευση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα για τεχνικές καλλιεργειών νέων ειδών που ευνοούνται από τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες των νησιών.
Ενημερωτικά σεμινάρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων και επιδοτήσεων για κτηνοτρόφους, γεωργούς και αλιείς, καθώς και για τις προϋποθέσεις – όρους συμμετοχής των ενδιαφερόμενων σε αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προώθησης αγροτικών προϊόντων, σε θέματα νέων τεχνολογιών και σε θέματα εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορούν στον πρωτογενή τομέα(φυτική και ζωική παραγωγή, βιολογικές καλλιέργειες, αλιεία), έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης τους και να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος παραγωγής.

20131115-161657.jpg