ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2014  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο Πάρου για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο  Συγκρότηση συλλογικών οργάνων:
α) Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών Παροχής Υπηρεσιών (Π.Δ.28/1980).
β) Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των προσφορών   και εισήγησης για ανάθεση, καθώς και εισήγησης για απευθείας ανάθεση  Προμηθειών. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
γ) Επιτροπή δημοπρασιών για τη μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων. (άρθρο 72 παρ.1ε εδ. 2 ν.3852/2010).

Θέμα 2ο  Εξέταση της με αρ.πρωτ.:18808/13-12-2013 ένστασης, της εταιρείας «ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.» κατά του με αρ. πρωτ.: 18533/10-12-2013 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και εστιών για τη διαμόρφωση γηπέδου Μάρπησσας».

Θέμα 3ο  Εξέταση της με αρ.πρωτ.:120/07-01-2014 ένστασης της εταιρείας D.TOUMBAS ENGINEERING ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός Απορριμματοφόρου»  με ημερομηνία διενέργειας την 30η Ιανουαρίου 2014.

Θέμα 4ο  Εξέταση της με αρ. πρωτ.: 17834/26-11-2013 ένστασης της εταιρείας «ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατά του συνόλου του φακέλου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας  AVMAP  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-MILLENGUARD  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Δ.Τ. AVMAP GIS A.E.».

Θέμα 5ο Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις αστικής συγκοινωνίας στο Δήμου Πάρου.

20131115-161657.jpg