Πρόσκληση σε επαγγελματίες αλιείς για επιδοτούμενο πρόγραμμα

Οι προδιαγραφές του προγράμματος

psaradiko

ΑΠΟ το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι:

Α. Σύμφωνα με την αριθ. 1240/14-8-2014(ΦΕΚ 2335/Β/29-8-2014) Πρόσκληση- απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για υποβολή Αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007 – 2013 του Άξονα Προτεραιότητας 1 – Μέτρα για την προσαρμογή του Αλιευτικού Στόλου – Μέτρο 1.3: «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων»
γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι 31-10-2014 που αφορούν στις παρακάτω δράσεις:

-Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους
-Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας
-Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων
-Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
-Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
-Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας
-Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα((α)ίδιας ή μικρότερης ισχύος για σκάφη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων- όχι με συρόμενα εργαλεία (β)μικρότερης ισχύος από την αρχική τουλάχιστον κατά 20 % για τα υπόλοιπα σκάφη ολικού μήκους το πολύ μέχρι 24 μέτρα).
-Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
-Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.

Ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων:
-δικαιούχοι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους
– επενδύσεις με προϋπολογισμό τουλάχιστον 3.000 ευρώ (εκτός της δράσης 8 που δεν προβλέπεται ελάχιστος προϋπολογισμός).
– ποσοστό Ιδιωτικής συμμετοχής από ιδία μη δανειακά κεφάλαια τουλάχιστον 5%.
– ηλικία σκάφους τουλάχιστον 5 έτη.
– δεν επιτρέπεται αλλαγή της κύριας χωρητικότητας του σκάφους σε GT που οδηγεί σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας.
– για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από 1-10-2012 και πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει τα τιμολόγια να είναι εξοφλημένα κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Β. Σύμφωνα με την αριθμ.1320/29.8.2014(ΦΕΚ 2374 β΄4.9.2014) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παράταση υποβολής Αιτήσεων στο μέτρο 1.1-διάλυση Βιντζότρατας, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013,
οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 30.9.2014.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή για την αποστολή του ΦΕΚ δημοσίευσης των αποφάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (ΣΥΡΟΣ) στα τηλέφωνα 22810-98829,98830 & 98836 και e-mail: daokkta@1730.syzefxis.gov.gr.

entipa_mauro_290514