ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα

antiparos

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/04/2014 και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα ,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού για το Α΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2014.
2. Έγκριση Δημοπράτησης υποέργου (7) «Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των ΑΣΑ του Δήμου Αντιπάρου κωδ. ΟΠΣ 389629.
3. Λήψη απόφασης για Ορισμό Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Περισυλλογής και Αποκομιδής Απορριμμάτων του Δήμου Αντιπάρου έτους 2014»,Διάθεση πίστωσης, έγκριση σχετικής μελέτης , κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
4. Λήψη απόφασης για Ορισμό Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την»Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου για τα έτη 2014-2015, Διάθεση πίστωσης, επιλογή του τρόπου ανάθεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης.
5. Έγκριση δαπάνης ,Διάθεση πίστωσης 2014 και ανάθεση για τον Καθαρισμό Ρεμάτων με Μηχ. Μέσα.
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως για την εκπόνηση μελετών του έργου «Ανέγερση ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Γαλανταριά Αντιπάρου».
7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεως για την εκπόνηση μελετών του έργου «Ανέγερση Δημοτικού πολυχώρου στη θέση Γαλανταριά Αντιπάρου».
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη «Προμήθεια ταινιών μαρμάρων για την πλακόστρωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Αντιπάρου».
9. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια δομικών υλικών».
10. Έγκριση Δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεση της υπηρεσίας:«Ηλεκτρολογικές Εργασίες για την επέκταση του Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού στη περιοχή Κουβαρέϊκα και Συφναίικος γιαλός.
11. Λήψη απόφασης για επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
12.Έγκριση όρων δημοπρασίας και ορισμό επιτροπής για την παραχώρηση απλής χρήσης παραλιών.
13. Ανανέωση Σύμβασης για τη μεταφορά οχημάτων του Δήμου Αντιπάρου με την Κοινοπραξία Ferry Boat.
14. Διάθεση πίστωσης 2014 για την προμήθεια αφαλατώσεων.
15. Διάθεση πίστωσης 2014 για το έργο «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ και βόλεϋ Δημοτικού και Γυμνασίου».
16. Έγκριση Δαπάνης ,διάθεση πίστωσης και ανάθεση για την ετήσια τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση της μηχανής γραμματοσήμανσης.
17. Συμπληρωματική πράξη προμήθειας γάλακτος έτους 2014 μετά από αναμόρφωση.
18. Ανανέωση ασφαλίστρων για τα δημοτικά οχήματα.
19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

20140401-111527.jpg