ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση του ΔΛΤ Πάρου – Αντιπάρου

ceb7-ceb2ceb5ceb2ceb1ceb9ceb1-ceb5cebbcf80ceb9ceb4ceb1

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου θα γίνει την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 13.00 στα γραφεία του οργανισμού (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑ  1ο: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δ.Λ. Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου μέχρι του ανωτάτου ορίου Β τάξης Μ.Ε.Ε.Π  Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν 4024/2011.
ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπών για έργα, προμήθειες, παροχής Υπηρεσιών και Δημοπρασιών, για την μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το αρ. 26 του Ν 4024/2011 και την υπ.αρ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 Υ.Α.
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Τεχνικών προσφορών, για την ανάθεση μελέτης έργου «Κατασκευή νέων αιθουσών Αναμονής επιβατών και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κεντρικού λιμένα Παροικίας».
ΘΕΜΑ 4ο: Απόδοση προστίμου στον Δήμο Πάρου από εξόφληση κλήσης Δημοτικής    Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόδοση τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου στον Δήμο Πάρου.
ΘΕΜΑ 6ο: Αίτηση Γεωργίου Καστανά
ΘΕΜΑ 7ο: Αίτηση  Αλιπράντη  Πέτρου
ΘΕΜΑ 8ο: Ακυρότητα πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κ.Ο.Κ.

20140224-182048.jpg