ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

artos_foto_1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 28η Φεβρουαρίου 2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος  οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πάρου.
Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 3ο Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Πάρου για το Δ τρίμηνο οικονομικού  έτους 2013.
Θέμα 4ο Καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014.

20140224-182048.jpg