ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ |Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου | Τα θέματα


20130903-105419.jpg

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/02/2014  και ώρα 14:00,στο Δημοτικό Κατάστημα, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων για το Δ΄τρίμηνο οικονομικού έτους 2013.
2) Έγκριση πίστωσης οφειλόμενων τιμολογίων διαφόρων προμηθειών εκ του ΠΟΕ.
3) Έγκριση πίστωσης οφειλόμενων  τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και έργων εκ του ΠΟΕ.
4) Επαναψήφιση συνεχιζόμενων απευθείας αναθέσεων και ακυρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων Ο.Ε. 2013.
5) Έγκριση δέσμευσης και διάθεσης πιστώσεων Ο.Ε. 2014.
6) Μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 στο οικονομικό έτος 2014.
7) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
8) Ορισμός Επιτροπών μετά από κλήρωση.

20131111-154840.jpg