ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου – Τα θέματα

lefta_xapia

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 19η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημαρχικό κατάστημα Παροικίας για συζήτηση και ψήφιση στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πάρου / Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014 του Δήμου Πάρου και των Νομικών  Προσώπων του, που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.