Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάρου στις 20|12 | Τα θέματα

dim_sym_parou

Δύο συνεδριάσεις (για τυπικούς λόγους χωρίζονται) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 20|12, στις 18:00,από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου. Σε αυτές θα συζητηθούν τα θέματα:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η: 1) Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Πάρου (Ν. 4111/2013 & Ν. 4172/2013).
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η: ΘΕΜΑ 1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
ΘΕΜΑ 2) Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων (παρ. 5 άρθρου 4 του Π.Δ. 113/2010).
ΘΕΜΑ 3) Ανάληψη υποχρέωσης και ψήφιση διάθεσης (δέσμευσης) της πίστωσης καθώς και απόδοσης στη ΔΕΥΑΠ της χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. από τους Κ.Α.Π. έτους 2013 (καθαρό ποσό 64.795,48 ευρώ), για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης (άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 2509/1997).