ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα Θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 16η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχικό κατάστημα Παροικίας για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Πάρου.
Θέμα 2ο Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/20110).
Θέμα 3ο Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: Τοπογραφική αποτύπωση παραλιακής ζώνης Κολυμπηθρών Νάουσας.
Θέμα 4ο Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: Τοπογραφική αποτύπωση παραλιακών χώρων Νάουσας για νομιμοποίηση.
Θέμα 5ο Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου  για την κατασκευή του έργου: Αντικατάσταση πλακόστρωτου στη Δημοτική Κοινότητα Παροικίας 1) από 1ο Δημοτικό έως οικία Μαντώς Μαυρογένους 2) από Κωνσταντίνο Χερουβείμ προς κατάστημα ΙΔΕΑ.
Θέμα 6ο Καθορισμός όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του  Δημοτικού Σφαγείου Δήμου Πάρου.
Θέμα 7ο Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης δρόμου στην περιοχή  «Γούρνες»  Προδρόμου.
Θέμα 8ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2013 στην εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. για την εργασία : παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου.
Θέμα 9ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2013 στην εταιρεία Δ.ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου.

20131115-161657.jpg