Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου | Τα θέματα

dim_sym_parou

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/12/2013 και ώρα 18.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1: Έγκριση προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014 και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Προϋπολογισμού ΚΔΕΠΑΠ οικονομικού έτους 2014 και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΚΔΕΠΑΠ για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ 3: Απόφαση για νομιμοποίηση λιμένων, προβλητών και σημείων ανέλκυσης μικρών σκαφών του Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 4: Ενημέρωση για την αποκατάσταση χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Πάρου και έγκριση παράτασης αποκατάστασης.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων».
ΘΕΜΑ 6: Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Σφαγείου Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 7: Απόφαση απόδοσης ετήσιας εισφοράς στο ΝΠΔΔ «Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου» από Δήμο Πάρου.
ΘΕΜΑ 8: Παράταση σύμβασης συγκοινωνιακού έργου Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 9: Γνωμοδότηση Δ.Σ. Πάρου επί των προτάσεων περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014 – 2015.
ΘΕΜΑ 10: Γνωμοδότηση Δ.Σ. Πάρου επί της προτάσεως αντικατάστασης της ΕΠΑΣ Πάρου σε ΣΕΚ Πάρου.
ΘΕΜΑ 11: Γνωμοδότηση Δ.Σ. Πάρου στα αιτήματα Προϊσταμένων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας.
ΘΕΜΑ 12: Επικύρωση απόφασης του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πάρου επί αιτήσεων μισθωτών κυλικείων και καταγγελιών συμβάσεων.
ΘΕΜΑ 13: Αποδοχή και έγκριση μελέτης έργου «Διαμόρφωση χώρων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας».
ΘΕΜΑ 14: Αιτήματα κοπής δένδρων στην περιοχή Δήμου Πάρου
ΘΕΜΑ 15: Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος (Κυλικείο εντός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας Πάρου)».
ΘΕΜΑ 16: Προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και δεσμεύσεις πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 17: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 290/2013 απόφασης Δ.Σ. Πάρου.
ΘΕΜΑ 18: Απόφαση λήψης μέτρων προστασίας λόγω αυθαίρετης κατασκευής εισόδου – εξόδου στη θέση «Ξηροπόταμος» Δ.Κ. Νάουσας.
ΘΕΜΑ 19: Συμμετοχή του Προέδρου της Δ.Κ. Νάουσας στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
ΘΕΜΑ 20: Απόφαση για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων Δημοτικού Γηπέδου Μάρπησσας.
ΘΕΜΑ 21: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 22: Στήριξη της απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Υγείας για διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
ΘΕΜΑ 23: Έγκριση προγράμματος για τα αδέσποτα ζώα και ανάθεση.

20131115-161657.jpg