ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου – Τα θέματα

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 6η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημαρχικό κατάστημα Παροικίας για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πάρου.
Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Πάρου.
Θέμα 3ο: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/20110).
Θέμα 4ο: Έγκριση  πρακτικών   πρόχειρου  διαγωνισμού επιλογής αναδόχου  για  την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις».
Θέμα 5ο: Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού: Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου  και φωτοτυπικού υλικού για τις ανάγκες του Δ- Πάρου έτους 2013.