ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου, στις 13:00 στο Δημαρχικό κατάστημα Παροικίας για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2014 και έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης.
Θέμα 2ο: Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/20110).
Θέμα 3ο: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και αρ.72 ν.3852/20110).
Θέμα 4ο: Έγκριση ανάληψης πολυετών υποχρεώσεων, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (με αρ.40917/09-11-2012 εγκύκλιος Υπ. Εσωτερικών και αρ.5 ν.4089/26-10-2012).
Θέμα 5ο: Επανεξέταση του με αρ.πρωτ.:7629/11-06-2013 αρχικού αιτήματος που αφορά στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών από βεβαιωμένα τέλη και πρόστιμα, για τον καθορισμό αριθμού των δόσεων, λόγω αντικειμενικής οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη  βάσει της με αρ.πρωτ.:16295/31-10-2013 αίτησης του.
Θέμα 6ο: Επανεξέταση της με αρ.66/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση πρακτικών δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου βάσει της με αρ.πρωτ.:16539/04-11-2013 αίτησης του εκμισθωτή.
Θέμα 7ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Οκτωβρίου 2013 στην εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. για την εργασία : παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών του Δήμου Πάρου.
Θέμα 8ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Οκτωβρίου 2013 στην εταιρεία Δ.ΜΑΣΤΟΡΗΣ – Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου.
Θέμα 9ο: Ανάθεση με διαπραγμάτευση του έργου: Μέτρα προστασίας αιθουσών Γυμνασίου Παροικίας.
Θέμα 10ο: Καθορισμός όρων δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτων.
Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
Βλαχογιάννης Χρήστος

20131111-154840.jpg