ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ | Οδηγίες για εκείνους που δικαιούνται επίδομα ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών στην Πάρο

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ Πάρου διαβιβάστηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία δίδονται οδηγίες για την καταγραφή εκείνων που δικαιούνται επίδομα μειονεκτικών περιοχών ή ορεινών. Τέτοιες περιοχές υπάρχουν στην Πάρο. Το πρόγραμμα δεν το χρηματοδοτεί ο Δήμος Πάρου, ούτε κρίνει ποιοι δικαιούνται τα επιδόματα από εκείνους τους πολίτες που τυχόν θα κάνουν αίτηση. Ο Δήμος έχει αναλάβει την αρμοδιότητα της διαβίβασης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Με την αριθμ. 2/71338/0026/22-07-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ, η αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των αιτήσεων και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικού ή τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που μεριμνούν για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης, συντάσσουν την κατάσταση πληρωμής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα προωθούν στην αρμόδια κατά τόπο ΥΔΕ για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποίων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από τις διατάξεις της με αριθμ. 2/37653/0020/08-07-2002 (ΦΕΚ Β/903), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 2/69477/0020/21-09-2009 (ΦΕΚ Β/2108) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α) σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
Β) σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

  • Αίτηση του δικαιούχου [στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ] – Επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης.
  • Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής (έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα.
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους, με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών συνδράμουν στην υποδοχή και συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών τα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Παροικίας και της Νάουσας, καθώς και το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάρου (Γρ. 24)  προκειμένου να αποστέλλονται συγκεντρωτικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ΕΩΣ ΣΤΙΣ 20/11/2013:

  • Στα κατά τόπους ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ του Δήμου μας (τηλ. 22840-24912 ΚΕΠ Παροικίας & ΚΕΠ Νάουσας τηλ. 22840-51691).
  • Στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Πάρου (γρ. 24) (τηλ. 22843-60111).

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και το Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας συνδράμουν ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων και τον δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο της πληρότητά τους και την προώθησή τους στις κατά τόπους αρμόδιες ΥΔΕ (ανά Περιφερειακή Ενότητα) για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Ορεινές Περιοχές Ν. Πάρου (Οδηγία 85/148/ΕΟΚ)
1. Τοπική Κοινότητα Λευκών

Μειονεκτικές Περιοχές Ν. Πάρου (Οδηγία 85/148/ΕΟΚ)

1. Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς
2. Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου
3. Τοπική Κοινότητα Κώστου
4. Τοπική Κοινότητα Μαρπήσσης
5. Δημοτική Κοινότητα Ναούσης
6. Δημοτική Κοινότητα Πάρου

20130930-162656.jpg