ΚΔΕΠΑΠ | Ανακοίνωση για την εγγραφή νηπίων

στον παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια»
paidakia_sxolio
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου δημοσιοποιήθηκε  σήμερα (8|10|13) ανακοίνωση με βάση την οποία γονείς μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό Αρχιλόχου. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο με οδηγίες:

«Σύμφωνα με την   υπ΄ αριθμό  1360/19-6-2013 Πρόσκληση  της Ε.Ε.Τ.Α.Α., την χρηματοδότηση από το ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων ωφελούμενων γυναικών προέκυψαν κενές θέσεις νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ».

Η  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), κατόπιν της υπ΄ αριθμ.  89/2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει  την κάλυψη θέσεων νηπίων στον  Σταθμό  όπου θα καταβάλλεται  μηνιαία οικονομική εισφορά – τροφεία (70 € ανά μήνα). Οι αιτήσεις εγγραφής και τα δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» από τις 04/10/2013 έως και 14/10/2013.

1) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (Το έντυπο χορηγείται από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)
2) Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
3) Βεβαίωση γιατρού για τον πλήρη εμβολιασμό του παιδιού  και την καλή  κατάσταση υγείας του, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης  (test mantoux) ή βεβαίωση παιδιάτρου ότι δεν απαιτείται να γίνει το test.
4) Βεβαίωση εργασίας  και από τους δύο γονείς.
5) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων (τελευταία τριμηνία) από το ΙΚΑ ή φωτοτυπία της τελευταίας πληρωμής άλλου ταμείου ασφάλισης (πχ ΟΑΕΕ.).

  • Για τους εποχιακά απασχολούμενους Σύμβαση Εργασίας και αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.
  • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες «Έναρξη δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ »
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους (2013) & Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού  έτους 2013.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται:

Η οικογενειακή κατάσταση (ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
Υπεύθυνος παραλαβής νηπίου.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων (εκτός της Ε.Ε), απαραίτητη προϋπόθεση εκτός των άλλων δικαιολογητικών , είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας και των δύο γονέων, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Σημείωση: Ως νήπια θεωρούνται τα παιδιά από 2,5 χρονών  έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

  • Αναπηρία γονέων ή τέκνων στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας 67 %: Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής
  • Πολύτεκνη οικογένεια ή Άγαμοι γονείς: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Παιδί ορφανό: Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.
  • Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Προσκομίζεται απόφαση επιμέλειας του παιδιού από  αρμόδιο δικαστήριο και διαζευκτήριο.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων θα γίνει από το Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

20131001-195859.jpg