Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τπυ Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί τη  12η Αυγούστου 2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 Θέμα 1ο  Εξέταση ένστασης της εταιρίας  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κατά της με αρ.72/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ-Πάρου με την οποία απορρίφθηκε ομόφωνα η με αρ. πρωτ.: 9771/18-07-2013 καταγγελία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κατά των όρων της με αρ. 89/2012 διακήρυξης για την: «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».

Θέμα 2ο Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα  3ο   Εγκριση μελέτης και καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου και των Νομικών του προσώπων έτους 2013.                                   20130805-183940.jpg