Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πργματοποιηθεί την  2α Αυγούστου 2013  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Έλεγχος και   έγκριση  οικονομικού απολογισμού  έτους  2012,   ισολογισμού   και   οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους  01-01-2012 έως  31-12-2012 Δήμου Πάρου.
Θέμα 2: Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 3: Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας προμήθειας επισκευής συντήρησης οχημάτων Μηχανημάτων Εργων λόγω του κατεπείγοντως.
Θέμα 4: Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Πάρου.

20130727-111904.jpg