Ζητούνται 2 ναυαγοσώστες για το Δήμο Πάρου

Από το Δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε σήμερα υπόμνηση της προκήρυξης για τη σύναψη δίμηνων συμβάσεων για θέσεις ναυαγοσωστών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αύριο λήγει η ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών. Στη συνέχεια δίνονται οι λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά:

ΔΥΟ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/7/2013 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ

Κύρια Προσόντα
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή. Προσόντα Α΄ Επικουρίας (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆/τος 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2871/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, (σε ισχύ) εκδιδόµενη από Λιµενική Αρχή.

Εντοπιότητα
1. Προηγούνται οι δηµότες του ∆ήµου Πάρου (Α’ βαθµός εντοπιότητας)
2. Έπονται οι δηµότες της υπολοίπων ∆ήµων του Ν. Κυκλάδων (Β’ βαθµός
εντοπιότητας)
3. Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Γ’ βαθµός
εντοπιότητας)
Γενικά Προσόντα πρόσληψης
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών ( Π.∆. 23/2000) .
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την
εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.
3.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).
4.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση τους, αντίγραφο δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας και πιστοποιητικό δηµοτικότητας.
Προθεσµία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα
Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως 23/7/2013
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επικοινωνήσουν µε την αρµόδια υπάλληλο του ∆ήµου Πάρου,
κ. Αποστολοπούλου, τηλ. 2284360115 – 60114.
κ. Καβαλλη Μανωλη τηλ 2284360165 -60160