Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου | Τα θέματα

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοιηθεί την 22 Ιουλίου 2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1: Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Πάρου.
Θέμα 2: Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 3: Εγκριση πρακτικών μειοδοτικού διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτου για χρήση στάθμευσης οχημάτων στην Παροικία.
Θέμα 4: Ανάθεση  εκτέλεσης του έργου:  Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων από την οικία εφημέριου Χ. Πετρόπουλου στα Μάρμαρα.

20130714-190403.jpg