Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου |Με θέμα:


dim_simboulio

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουλίου 2013  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα:  Εξέταση καταγγελίας της εταιρίας  ΑΦΟΙ ΣΙΒΡΗ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ κατά των όρων της  με αρ. 89/2012 διακήρυξης  για την : «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι  η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών  από τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή   τους στο  δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό του Υποέργου με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου είναι η 19η  Ιουλίου 2013.