ΚΔΕΠΑΠ | Συνεδρίαση Δ.Σ | Τα θέματα

kdepa_parou_ktirio

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων και Έκθεση Πεπραγμένων οικονομικής χρήσης 2012 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 2:
Θέματα που αφορούν την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου «Γιάννης Γκίκας»
Θέμα 3:
Υποβολή αίτησης συμμετοχής της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για χρηματοδότηση της πράξης «Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Τα Μελισσάκια’» στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Θέμα 4:
Υποβολή αίτησης συμμετοχής της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για χρηματοδότηση της πράξης «Παιδικός Σταθμός Αρχιλόχου ‘Τα Δελφινάκια’» στο πλαίσιο δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Θέμα 5:
Υποβολή αίτησης προς την ALPHA BANK για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας ‘Τα Μελισσάκια’.
Θέμα 6:
Υποβολή αίτησης προς την ALPHA BANK για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για τον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου ‘Τα Δελφινάκια’.
Θέμα 7:
Έγκριση για επισκευή, μεταφορά και χόρδισμα πιάνου.
Θέμα 8:
Πρόταση για πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων.
Θέμα 9:
Πρόταση του Επίτιμου Αντιπροσώπου του Ιταλικού Προξενείου κ. Β. Πετρόπουλου για πραγματοποίηση διημερίδας σχετικά με την ιστορική πορεία της Πάρου.