Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Πάρου

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 2α Ιουλίου 2013  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1ο
Εγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 2ο
Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε. κατά της με αρ.89/2012  διακήρυξης  για την: «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».
Θέμα 3ο Ορισμός δύο επιπλέον μελών στην επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, καθώς και εισήγησης για απευθείας ανάθεση  Προμηθειών,  για την: «Προμήθεια εξοπλισμού ΧΥΤΑ Πάρου – Αντιπάρου».
Θέμα 4ο   Εγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός  Ιουνίου 2013 στην Εταιρία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ – ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών  Δ-Πάρου.

20130630-163314.jpg