Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου

dim_sym_parou

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 17η Ιουνίου 2013  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Πάρου στην Παροικία για συζήτηση και ψήφιση στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, δέσμευσης και ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2013 (Π.Δ.113/2010 και άρ.72 ν.3852/2010).
Θέμα 2: Εγκριση πρακτικών δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού  για την εκμίσθωση του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Νάουσας Πάρου.
Θέμα 3: Ανάθεση  εκτέλεσης του έργου:  Αποστραγγιστικό έργο απορροής ομβρίων υδάτων
από την οικία εφημέριου Χ. Πετρόπουλου στα Μάρμαρα.
Θέμα 4: Εγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: α) λαμπτήρων
δημοτικού φωτισμού, β) ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων, γ) φωτιστικών σωμάτων Δημοτικού σχολείου Αρχίλοχου Μάρπησσας.
Θέμα 5: Εγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια αργού υλικού (3 άλφα) για τη συντήρηση δρόμων Δ-Πάρου.
Θέμα 6: Εγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού : Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων Δ-Πάρου.
Θέμα 7: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Μαϊου 2013 στην Εταιρία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε. για την εργασία: παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των οικισμών  Δ-Πάρου.

20130611-215756.jpg