Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε άπορες οικογένειες της Πάρου

Αλλά πολλή γραφειοκρατία!

trofima_etoimo

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Πάρου και το «Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης», δημοσιοποίησαν ανακοίνωση στις 23|05 με σκοπό να πληροφορήσουν τις οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν με βάση τα έσοδα τους στις άπορες, ότι ο οργανισμός του Δήμου Πάρου επιλέχθηκε ως ένας εκ των φορέων διαχείρισης του ανωτέρω προγράμματος για το νησί της Πάρου σύμφωνα με την εγκύκλιο (Κ.Υ.Α. 279/23460/2013 ΦΕΚ 414 Β΄ 22-2-2013). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι …


… 31/5/2013 υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Παροικίας – Νάουσας, (εκτός των τριτέκνων οικογενειών οι οποίες θα υποβάλλουν αίτηση μέσω του Συλλόγου Τριτέκνων Πάρου) και στο Σύλλογο Γυναικών Πάρου ΑΡΗΙΣ.


Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις
Τελικοί δικαιούχοι κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Κ.Υ.Α., ορίζονται αποκλειστικά άποροι που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Ως άποροι, θεωρούνται τα άτομα και οι οικογένειες, που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ως εισόδημα, νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Ν. 2238/94 ΦΕΚ Α΄151).

Ήτοι πρόσωπα που:

Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.
α. Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολογούμενο εισόδημα
β. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο εσωτερικό.
Ειδικά για τα τέκνα αυτά, καθώς και για τα τέκνα που σπουδάζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευμένα μέλη παρατείνεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.».
δ. Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
ε. Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω.
στ. Ο ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ. Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω, από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
η. Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιουδήποτε από τους συζύγους.

Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στις περιπτώσεις β έως η, της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) € ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) € αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 67% και πάνω. Για την εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου στο όριο εισοδήματος δε λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το δικαιούχο:

α) Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά ή από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε πρόσωπα που είναι συγγενείς μέχρι δεύτερο βαθμό εξ αίματος.
«….. Η περ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 8 άρθρο 2 Ν.3091/2002 ΦΕΚ Α 330/24-12-2002.»
β) Τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων, που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προστίθενται στο συνολικό εισόδημα του γονέα.
γ) Έσοδα από διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε με δικαστικό έγγραφο. Δε θεωρείται ότι βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ανεξάρτητα από το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχετικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από κληρονομία.
δ) Το εξωιδρυματικό επίδομα της περίπτωσης ε της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΦΕΚ  και τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπηρίες.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

– Ενιαία Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα (υπάρχει το έντυπο στα Κ.Ε.Π. και στον Σύλλογο Γυναικών Πάρου ΑΡΗΙΣ).
– Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου, επικυρωμένες.

  • Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από δημόσια αρχή.

– Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  • Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών εφόσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών έως 25 και σπουδάζει.

– Βεβαίωση από την μονάδα του (ους) αν έχουν τέκνο (α) που υπηρετεί την θητεία του (ους) και είναι κάτω των 25 ετών.

  • Έγγραφα σε ισχύ από Κρατικούς Φορείς Υγείας και αρμόδιες επιτροπές που να πιστοποιούν ότι έχει αναπηρία 67% και άνω.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΜΕΛΩΝ)

Διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία και είναι:
Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

Ι. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευμένο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
ΙΙ. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευμένο μέλος ή αιτώ/ούσα και δύο προστατευμένα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
ΙΙΙ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος με δύο προστατευμένα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευμένα μέλη): μέχρι 17.280 €.

Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ως τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος, υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.) εκπροσώπησης του οριστικού πίνακα.