Ο Δήμος Πάρου λέει ότι το νησί μας είναι:

Πρωταθλητής όλου του Αιγαίου

Στις παράνομες ταμπέλες

kafeteria-o-fonias

Ρεπορτάζ από την εφημερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» της 06|04|13

Στο πλαίσιο άσκησης της αρµοδιότητας για την καταγραφή και αποξήλωση των αυθαίρετων διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών, µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου µε σχετικές Αποφάσεις της Γενικής Γραµµατέως κας Χριστιάνας Καλογήρου, συγκρότησε διµελείς Επιτροπές µε τη συνδροµή των Δήµων των νησιών, προκειµένου να καταγραφούν οι παράνοµες πινακίδες στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της περιοχής ευθύνης και να συνταχθούν σχετικές εκθέσεις αυτοψίας.

Η καταγραφή των παράνοµων πινακίδων πραγµατοποιήθηκε τις…


…τελευταίες ηµέρες και στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Τα ευρήµατα που έδωσαν οι Δήµοι Πάρου και Αντιπάρου στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου είναι χαρακτηριστικά, είδικά για την περίπτωση της Πάρου.

 

Τα συγκριτικά στοιχεία

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου για το θέµα: «Μέχρι σήµερα και µε βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στην Α.Δ.Α. από τις κατά τόπους Επιτροπές, έχουν καταγραφεί αυθαίρετες διαφηµιστικές πινακίδες και επιγραφές ως ακολούθως:

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Σύνολο αυθαιρέτων πινακίδων: 1.102

ΛΕΣΒΟΣ: 369 (73η Εθν. Οδός, 1η Επαρχ. Οδός, 36η Εθν. Οδός τµήµα Μόρια – Λέσβου)

ΣΑΜΟΣ: 636 (Σύνολο Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου)

ΛΗΜΝΟΣ: 97 (Σύνολο Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου)

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟΣύνολο αυθαιρέτων πινακίδων: 1.713

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΑΜΟΡΓΟΣ: 14, ΑΝΔΡΟΣ: 41, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ: 5, ΣΕΡΙΦΟΣ: 1, ΚΕΑ: 36, ΜΥΚΟΝΟΣ: 200, ΜΗΛΟΣ &ΚΙΜΩΛΟΣ: 60, ΤΗΝΟΣ: 36, ΠΑΡΟΣ: 1.093, ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 31

ΝΑΞΟΣ &ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: 11

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ: 28

ΡΟΔΟΣ :165 (Εθνικό και Επαρχ. δίκτυο)

Για τους Δήµους Λέρου και Ιητών από την καταγραφή δεν προέκυψαν αυθαίρετες πινακίδες»

 

Τι προβλέπεται

Σύµφωνα και µε τα οριζόµενα από την εγκύκλιο Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αιγαίου «…θα παρέχεται η δυνατότητα στους διαφηµιζόµενους φορείς ή ιδιώτες, µέσω έγγραφης ενηµέρωσης ή δηµόσιας ανακοίνωσης µε κάθε πρόσφορο µέσο, να αποξηλώσουν σε προθεσµία 30 ηµερών τις πινακίδες µε ίδια µέσα».

Μετά την παρέλευση της ορισθείσας προθεσµίας και για τις περιπτώσεις που δεν υπάρξει συµµόρφωση, η Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου θα προχωρεί άµεσα και µε την συνδροµή των κατά τόπους Δήµων, στην αποξήλωση των παράνοµων πινακίδων &επιγραφών που χαρακτηρίζονται ως «ρύποι» µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία χωρίς την έκδοση απόφασης Γενικής Γραµµατέως Α.Δ.Α.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιµα πλήρη στοιχεία των διαφηµιζοµένων θα αποστέλλεται από την Α.Δ.Αι. και έγγραφη συστηµένη επιστολή προς τους αυθαιρετούντες, προκειµένου να προχωρήσουν µε ίδια µέσα στην αποξήλωσή τους, εντός προθεσµίας (30) ηµερολογιακών ηµερών από την επίδοση της επιστολής και µετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας θα αποξηλώνονται άµεσα µε σχετικές Διοικητικές πράξεις της Α.Δ.Αι. και τη συνδροµή των Δήµων.

 

Μεγάλη πλάκα

Το φαινόµενο που παρατηρείται µε τα στοιχεία από την Πάρο δεν έχει προηγούµενο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέγραψε ο Δήµος Πάρου, το νησί µας είναι πρωταθλητής στην αυθαιρεσία, µακράν σε σύγκριση µε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα προηγούµενα χρόνια δεν είχε ενδιαφερθεί η ίδια η σηµερινή δηµοτική αρχή, άλλες που προηγήθηκαν και άλλες αρµόδιες αρχές και οι υπηρεσίες για να προστατέψουν την Πάρο από την τεράστια ανάπτυξη του φαινοµένου, το οποίο σήµερα καταγγέλλουν.

Ωστόσο, µεγάλη πλάκα είχαν εξέχοντες δηµοτικοί παράγοντες που επί χρόνια είχαν έξω από τα γραφεία τους φωτεινές πινακίδες και τεράστιες άλλες διαφηµιστικές ταµπέλες. Για να µην µπουν στην καταγραφή, έτρεχαν και δεν προλάβαιναν να ξυλίσουν τις πινακίδες τους. Σε όσους δε πολίτες διαµαρτύρονταν, έριχναν το φταίξιµο στην Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.

diafimisi_entipa_mikro_teliko