ΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου | Τα θέματα


milos_sthn paroikia

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία του φορέα (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

diafimisi_entipa_mikro_teliko ΘΕΜΑ 1: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δ.Λ.Τ Πάρου –  Αντιπάρου μέχρι του ανωτάτου ορίου Β’ τάξης Μ.Ε.Ε.Π σύμφωνα με το αρ. 26 του  4024/2011.
ΘΕΜΑ 2: Συγκρότηση επιτροπών για έργα, προμήθειες, παροχής υπηρεσιών και δημοπρασιών για την μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν 4024/2011 και την Υπ αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 Υ.Α.».
ΘΕΜΑ 3: Εξουσιοδότηση του Προέδρου για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού για την μισθοδοσία των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου» (Κ.Υ.Α 2/37345/004 ΦΕΚ784/β/4-6-2010 «Περί σύστασης ενιαίας αρχής πληρωμής»).
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση και αποδοχή μελέτης «Τοπογραφικό διάγραμμα καθορισμού ορίων αιγιαλού και παραλίας  από Μπουνταράκι έως Γερμανικά».
ΘΕΜΑ 5: Ορισμός Υπαλλήλου για τήρηση πρακτικών έτους 2013.