ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου | Τα θέματα

antiparos

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/02/2013 και ώρα 19:00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Σύσταση & ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Αντιπάρου (Ν.Π.Ι.Δ.)
2. Μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση Δημοτικών Ιατρείων Δήμου Αντιπάρου & Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου του άρθρου 7του Π.Δ. 271/80.
3. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών.
5. Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
6. Ορισμός αιρετού για τη συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής έργων.
7. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
8. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γ.Κ.Λ 20-Φ.Ε.Κ. Β΄444/1999).
9. Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 3852/2010.
10. Αιτήματα κατοίκων που αφορούν την ύδρευση.