Απολογισμός Μαχαιρίδη για το 2012

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με θέμα:

«Απολογισμός από τον κ. Περιφερειάρχη των πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής έτους 2012 σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της περιφέρειας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Μετά τον απολογισμό θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στην συνεδρίαση. Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην έδρα της Περιφέρειας την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, καλούνται να διατυπώσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους μέσω τηλεδιάσκεψης από τις αίθουσες του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου και των Επιμελητηρίων των νησιών Άνδρου, Θήρας, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου.