Συνεδρίαση ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου | Τα θέματα

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΔΕΠΑΠ θα πραγματοποιηθεί την 26η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Πρόταση για πραγματοποίηση Αθλητικών  Εκδηλώσεων.
Θέμα 2ο: Αξιολόγηση αιτήσεων εισαγωγής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου.
Θέμα 3ο: Πρόταση για χορήγηση υποτροφίας στην Σχολή Μουσικής.
Θέμα 4ο: Αναβάθμιση και συμπλήρωση εξοπλισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Θέμα 5ο: Πρόταση για τον ορισμό Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης του 2012 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.