ΚΔΕΠΑΠ Δήμου Πάρου: Κενές θέσεις σε παιδικό σταθμό

Κενές θέσεις έχουν προκύψει στον παιδικό σταθμό Αρχιλόχου «Τα Δελφινάκια», όπως ενημέρωσε χθες η ΚΔΕΠΑΠ που επιμελείται της διοικητικής λειτουργίας του. Ακολουθεί ανακοίνωση για τις οικογένειες που επιθυμούν τα παιδιά τους να εγγραφούν:

«Σύμφωνα με τις  υπ΄ αριθμ 1034 και 1035/19-6-2012 Προσκλήσεις  της Ε.Ε.Τ.Α.Α., την χρηματοδότηση από το ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων ωφελούμενων γυναικών προέκυψαν κενές θέσεις νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ».

Η  Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 57 /2012 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοινώνει  την κάλυψη θέσεων νηπίων στον  Σταθμό  όπου θα καταβάλλεται  μηνιαία οικονομική εισφορά – τροφεία (70 € ανά μήνα).
Οι αιτήσεις εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. από τις 16/10/2012 έως και 24/10/2012 από τις 10 το πρωί μέχρι την 1 το μεσημέρι

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  ΝΗΠΙΩΝ

 • Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (Το έντυπο χορηγείται από την Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.)
 • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Βεβαίωση γιατρού για τον πλήρη εμβολιασμό του παιδιού  και την καλή  κατάσταση υγείας του, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης  (test mantoux) ή βεβαίωση παιδιάτρου ότι δεν απαιτείται να γίνει το test.
 • Βεβαίωση εργασίας  και από τους δύο γονείς.
 • Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων (τελευταία τριμηνία) από το ΙΚΑ ή φωτοτυπία της τελευταίας πληρωμής άλλου ταμείου ασφάλισης (πχ ΟΑΕΕ..).
 • Για τους εποχιακά απασχολούμενους Σύμβαση Εργασίας και αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες «Έναρξη δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ».
 • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους (2012) & Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού  έτους 2012.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνονται:

α) Η οικογενειακή κατάσταση (ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
β) Υπεύθυνος παραλαβής νηπίου

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων (εκτός της Ε.Ε), απαραίτητη προϋπόθεση εκτός των άλλων δικαιολογητικών, είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας και των δύο γονέων, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Σημείωση: Ως νήπια θεωρούνται τα παιδιά από 2,5 χρονών  έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

– Αναπηρία γονέων ή τέκνων στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας 67 %:
α) Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής

 • Πολύτεκνη οικογένεια ή Άγαμοι γονείς:

α) Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 • Παιδί ορφανό:

α) Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

 • Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση:

α) Προσκομίζεται απόφαση επιμέλειας του παιδιού από  αρμόδιο δικαστήριο και διαζευκτήριο.


ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επιλογή των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων θα γίνει από το Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.».