Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο εργάζεται…

Παρά τη γενική απεργία, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου 2012 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
ΘΕΜΑ 2ο: Ανάληψη και διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου «Κατασκευή ξύλινης ράμπας καθέλκυσης σκαφών Ν.Ο.Π.».
ΘΕΜΑ 4ο:
Απ’ ευθείας ανάθεση «Τοπογραφικά Βυθομετρικά Διαγράμματα Λιμένος Αντιπάρου».