Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο | Συνεδρίαση | Τα θέματα

 

Νέα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  09 Αυγούστου 2012 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση για την «Κατασκευή νέων αιθουσών αναμονής  Επιβατών  και διαμόρφωση    περιβάλλοντος χώρου» κεντρικού Λιμένα Παροικίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης Μελέτη ανάπλασης χερσαίου χώρου αλιευτικού Καταφυγίου Αμπελά και ενίσχυση λιμενοβραχίονα με Φ.Ο.».
ΘΕΜΑ  4ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλιευτικού Καταφυγίου  Αμπελά  Ν. Πάρου».
ΘΕΜΑ  5ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης «Τοπογραφική-Βυθομετρική αποτύπωση στομίου εισόδου του αλιευτικού καταφυγίου Νάουσα.
ΘΕΜΑ  6ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης «Οριστική μελέτη Λιμενικών έργων» προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας.
ΘΕΜΑ  7ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης « Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» προστασίας    αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας.
ΘΕΜΑ  8ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης « Θαλάσσια γεωτεχνική έρευνα με εκτέλεση υποθαλάσσιων φρεάτων και σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης» έργων προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας.
ΘΕΜΑ 9ο: Απευθείας ανάθεση μελέτης «Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ  »   έργων  προστασίας αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας.