Υποδοχή Επενδυτικών Προτάσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 

Ανακοινώνεται ότι, ξεκίνησε από την 1η Απριλίου 2012 η Υποδοχή των Επενδυτικών Προτάσεων όλων των κλάδων, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, § 3στ του Ν.3908/2011 για επιχορήγηση. Η περίοδος θα διαρκέσει μέχρι την 30η Απριλίου. Οι Πόροι που εγκρίθηκαν, από το ΥΠΑΑΝ για το πρώτο εξάμηνο του 2012, για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο καθεστώς ενισχύσεων της Περιφερειακής Συνοχής, ανέρχονται…


στο συνολικό ποσόν των 20,0εκ.€ για επιχορήγηση και 8,0εκ € ως Φορολογική απαλλαγή και κατανέμονται ως εξής:

 

Πόροι για επενδύσεις άνω των 3 εκ. ευρώ

Φορολογική απαλλαγή

Κατανομή πόρων για επενδύσεις κάτω των 3 εκ. ευρώ

Φορολογική απαλλαγή

Συνολικοί πόροι για το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής

Φορολογική απαλλαγή

Μέσω ΥΠΑΑΝ

Μέσω ΠΝΑ

12.000.000

5.000.000

8.000.000

3.000.000

20.000.000

8.000.000

 Η Υποδοχή των Επενδυτικών Προτάσεων προϋπολογισμού άνω των 3 εκ. ευρώ, γίνεται μέσω ΥΠΑΑΝ, από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας Αττικής (Κοραή 4, 6ος όροφος, τηλ: 210 3258800-04).
Οι Επενδυτικές Προτάσεις προϋπολογισμού έως των 3,0εκ.ευρώ υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τα στοιχεία των οποίων καταγράφονται παρακάτω.

Μέσω του http://www.ependyseis.gr και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τις διαδικασίες ηλεκτρονικής και έντυπης υποβολής, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αλλά και για τις λεπτομέρειες επιλεξιμότητας δραστηριοτήτων και δαπανών στο πλαίσιο των Γενικών Καθεστώτων του 3908/11:    

 

 Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων

Διεύθυνση : Σ. Καράγιωργα & Π. Βαρδάκα, Ερμούπολη, 841 00 Σύρος

Νέα Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Αριθμός νέου Τηλεφώνου

Αριθμός Φαξ

Ονοματεπώνυμα αρμοδίων Στελεχών

grependyton@1730.syzefxis.gov.gr

22810 98.810

22810 85.440

Αλέξανδρος Σπόντης

Άρης Μπαρδάκος

       

Επίσης, ενημερωτικά ανακοινώνεται ότι, κατά το έτος 2011 στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Επενδυτικού νόμου 3908/2011, έχουν ήδη εγκριθεί στις Κυκλάδες 3 Επενδυτικές Προτάσεις (στα νησιά Σύρο, Ίο και Θήρα) ύψους, συνολικής παραγωγικής επένδυσης 1.793.689,00 €, συνολικής επιχορήγησης 399.488,00 € και φορολογικής απαλλαγής 158.374,00 €.

Τέλος επισημαίνεται ότι, τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, παραμένουν στη διάθεση όλων των κατοίκων και των Επενδυτών, για παροχή Πληροφοριών, πέραν του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, και για όλα τα Επενδυτικά Προγράμματα, που αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Για τις νέες προτάσεις

Έναρξη Περιόδου Υποδοχής Επενδυτικών Προτάσεων για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ενίσχυσης μέσω Φορολογικής Απαλλαγής σε συνδυασμό με χαμηλότοκα δάνεια από το ΕΤΕΑΝ και Επιχορήγησης ή και Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) σύμφωνα με τις διατάξεις του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ΞΕΚΙΝΑ στα Γραφεία Υποδοχής & Εξυπηρέτησης Επενδυτών του ΥΠΑΑΝ, και με διάρκεια έως και την 30η Απριλίου 2012, ενώ χορηγήθηκε παράταση υποβολής στα επιχειρηματικά σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης μέχρι την 30η Μαΐου 2012. Αυτά ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, η σχετική ενημέρωση αναφέρει ότι: «Ανακοινώνεται…

…ότι τα καθεστώτα Ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Συνέργειας/Δικτύωσης, αφορούν και σε Επενδυτικά Σχέδια για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πόρους που ήδη έχουν εγκριθεί για το σύνολο της χώρας και παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

 

 
Αναλυτικότερα και επεξηγηματικά του παραπάνω Πίνακα :

Α/Α 1 του Πίνακα: Αφορά σε Επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας Ενισχύονται μόνο με Φορολογική Απαλλαγή.
Α/Α 2 του Πίνακα: Αφορά σε Επενδύσεις που εντάσσονται στο καθεστώς της Τεχνολογικής Ανάπτυξης αφορούν σε ορισμένους τομείς του κλάδου της Μεταποίησης, στον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, στον κλάδο ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς επίσης και στον κλάδο επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ΥΑ 17300/19-4-2011/ΦΕΚ αριθ. 653/τ.Β΄/20-4-2011. Οι Επενδύσεις αυτής της κατηγορίας Ενισχύονται με Επιχορήγηση και επιδότηση leasing.
Α/Α 3 του Πίνακα: Αφορά σε καθεστώς Συνέργειας και Δικτύωσης και εντάσσονται Επενδυτικά Σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Τα σχέδια αυτά Ενισχύονται με Επιχορήγηση και επιδότηση leasing

Όλα τα Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν Υποβάλλονται στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών του ΥΠΑΑΝ (Κοραή 4, 6ος όροφος). Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορούν να παρέχουν τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, τόσο του ΥΠΑΑΝ όσο και των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».