Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 14 Ιανουαρίου 2012, στα περίπτερα