ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Η οικονομική επιτροπή του Δήμου συνεδριάζει, τα θέματα

 


Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί τo  Σάββατο 10/12/11  και ώρα 11:00,στο Δημαρχείο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1] Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2011
2] Έγκριση δέσμευσης και Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων για τις εισφορές του Δήμου Αντιιπάρου προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Πάρου- Αντιπάρου για το έτος 2011