Θέσεις εποχιακής εργασίας στη Νάουσα

Από το Πάρκο Πάρου στον Άη Γιάννη Δέτη (Α.Ε ιδιοκτησίας του Δήμου Πάρου) δημοσιοποιήθηκε η ανακοίνωση που ακολουθεί που αφορά την πρόσληψη για δύο μήνες εποχιακού προσωπικού για την ενίσχυση της λειτουργίας της μονάδας. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ ΑΪ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΤΗΣ
Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Δημιουργίας, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Αϊ-Γιάννης Δέτης, που εδρεύει στην Πάρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δημοτική
Μονομετοχική ΑΕ Δημιουργίας, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης του
Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Αϊ-Γιάννης Δέτης

Νάουσα
Πάρου

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2011

1

102

Δημοτική
Μονομετοχική ΑΕ Δημιουργίας, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης του
Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Αϊ-Γιάννης Δέτης

Νάουσα
Πάρου

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2011

1

103

Δημοτική
Μονομετοχική ΑΕ Δημιουργίας, Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης του
Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Αϊ-Γιάννης

Νάουσα
Πάρου

ΔΕ Σερβιτόρων

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2011

1

Η πλήρης Ανακοίνωση με τα απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα και τις λεπτομέρειες για την υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αναρτημένη στην έδρα της Εταιρείας στο ΚΕΠ της Νάουσας και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πάρου. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι 10 ημέρες από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης στον τοπικό
τύπο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Πάρκου Πάρου