«Ευρωπαϊκό Έργο EVITA»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου INTERREG «EVITA – Ανταλλαγή, μεταφορά και αξιοποίηση βέλτιστων πολιτικών, πρακτικών και μέτρων για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, διοργανώνει εργαστήριο με τίτλο «Ευρωπαϊκό Έργο EVITA: Διεθνείς Πρωτοβουλίες και Πολιτικές για την εκπαίδευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην χρήση ΤΠΕ με στόχο την ενίσχυση της Περιφερειακής επιχειρηματικότητας», στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011, 10:00-15:00.
Στο εργαστήριο που θα διοργανωθεί, θα παρουσιαστούν βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί από τους δωρητές εταίρους, άλλες επιτυχημένες πολιτικές από λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και συστάσεις προς τους Φορείς Σχεδιασμού Πολιτικών αναφορικά με τις Περιφερειακές Στρατηγικές για την εκπαίδευση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην χρήση ΤΠΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Αριστοτέλης Μαρκαντώνης, Τηλ.: 22813 – 60207, Φαξ: 22810 – 85090, email: a.markantonis@apdaigaiou.gov.gr
ή Exelixis – Γεώργιος Μαραγκός, Τηλ.:22810 – 86863, Φαξ: 22810-79135, email: gmara@exe-lixis.gr