«Σχεδιάζοντας το Μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις – Νέες Στρατηγικές»

 

Τήνος, 10 Ιουνίου 2011
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών: Προκλήσεις-Νέες Στρατηγικές», στις 10 Ιουνίου 2011, στην Τήνο, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού. Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση και διαβούλευση των εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωση της Νέας Στρατηγικής για τις Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2013, σχετικά με το μέλλον των Ευρωπαϊκών Νησιών, ως χωρικών οντοτήτων, που χρήζουν ιδιαίτερης προσέγγισης και αντιμετώπισης, όπως επιτάσσει και η Συνθήκη της Λισσαβόνας (Άρθρο 174).

Στη βάση των συμπερασμάτων και των προτάσεων πολιτικής που προέκυψαν από τη μελέτη EUROISLANDS, επικεφαλής εταίρος για την οποία ήταν η Ελλάδα, καθώς επίσης και άλλων απόψεων-προτάσεων, που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα από ενδιαφερόμενους φορείς και θεσμικά όργανα της Ε.Ε., έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι φορέων διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων να συζητήσουν για τα ζητήματα που αφορούν στη βιώσιμη και ισότιμη ανάπτυξη του νησιωτικού χώρου της Ε.Ε., στο υπό διαμόρφωση νέο προγραμματικό πλαίσιο της Ε.Ε. 2014-2020. Στο συνέδριο, θα πραγματοποιηθούν και θεματικά εργαστήρια, τα οποία δομούνται στη βάση των προτεραιοτήτων της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Σκοπός των εργαστηρίων είναι να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις υπό
τις οποίες, η ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο προτεραιοτήτων, κάνοντας σύνδεση των στρατηγικών στόχων με τις επιμέρους πολιτικές. Να παρουσιαστούν, επίσης, και να συζητηθούν ιδέες και προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών εμποδίων που υφίστανται τα ευρωπαϊκά νησιά (πχ ελκυστικότητα, κόστος νησιωτικότητας, κλπ).

Στο συνέδριο, θα συμμετάσχουν εκτός από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Ρήγα, με ευθύνη του οποίου οργανώνεται το Συνέδριο, η Υφυπουργός κα Ε. Τσουρή, Ελληνες Ευρωβουλευτές,
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοινοτικών οργανισμών, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης νησιωτικών περιοχών, κοινωνικοοικονομικοί εταίροι από την Ελλάδα και την Ε.Ε. κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

10:00 – 10:30 Εγγραφή συμμετεχόντων
10:30 – 11:30 Χαιρετισμοί–      Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας: κος Παναγιώτης Ρήγας

–      Υφυπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας: κα Ελπίδα Τσουρή

–      Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου: κος Ιωάννης Μαχαιρίδης

–      Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων : κ. Γ. Πουσσαίος

–      Δήμαρχος Τήνου: κος Παναγιώτης Κροντηράς

11:30 – 13:00 Κύριες Ομιλίες (Ολομέλεια)–      Παρουσίαση της μελέτης EUROISLANDS – Επικ. Καθηγητής Ιωάννης Σπιλάνης

–      Η ανάπτυξη των νησιών στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο –
εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

–      Απόψεις/ ευρήματα της Επιτροπής Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου – κος Γ. Σταυρακάκης μέλος του
Ευρωκοινοβουλίου

–       Αναζητώντας την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών – κος Σ. Δανέλλης μέλος
του Ευρωκοινοβουλίου και των Επιτροπών Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) και
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (AGRI)

–      H θέση των νησιών στην Πολιτική Συνοχής μετά το
2013 – κος Wladyslaw Piskorz  Επικεφαλής της Μονάδας “Αστική
Ανάπτυξη, Χωρική Συνοχή” Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ ΓΔ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

–      Η ιδιαιτερότητα των περιοχών με μόνιμα φυσικά και
δημογραφικά προβλήματα – εκπρόσωπος CPMR: κος Jean Didier Hache – Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Νησιών της
CPMR

–      Απόψεις/ευρήματα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής – εκπρόσωπος της ΕΟΚΕ.

13:00 – 13:30 Ερωτήσεις – τοποθετήσεις
13:30 – 14:30 Διάλειμμα- γεύμα 
14:30 – 16:00 Ομάδες Εργασίας
Α.    Πράσινα Νησιά (βιώσιμη ανάπτυξη και νησιά)Συντονιστής: κα Sandra di Biaggio (Μονάδα Συντονισμού του ESPON)

Rapporteur: κος Mr Christian Pleijel (Κυβέρνηση των Νησιών Aland – Τμήμα Εμπορίου & Βιομηχανίας-Φινλανδία)

Εισηγητές:

  • Εκπρόσωπος

της ΓΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: κος Γιώργος Κρεμλής (Επικεφαλής της Μονάδας «Πολιτική
Συνοχής & Εκτιμήσεις Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων»)

  • Εκπρόσωπος

ΚΑΠΕ: κα Ε. Τριτοπούλου (Δ/νση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

  • Εκπρόσωπος

Δικτύου ΔΑΦΝΗ- Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου: κος Η. Ευθυμιόπουλος (Διευθυντής)

  • Αντιδήμαρχος

Σύρου: κος Δ. Ρούσος

Β.    Ποιοτικά Νησιά (έξυπνη ανάπτυξη και νησιά)Συντονιστής: κος Jean Didier Hache (Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Νησιών
της CPMR)

Rapporteur: Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων: Mr. Miquel Quetglas (Economy Department at theBalearic Islands’ Regional Government)

Εισηγητές:

  • ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: κα Blanca R. Galindo (DG

COMP/H1 Regional Aid)

  • Εκπρόσωπος

του INSULEUR: κος Γ. Μπενέτος (Ταμίας του Δικτύου INSULEUR και Πρόεδρος του ΕΕΠ)

  • ΥΠΔΒΜΘ:

κα Φ. Ορφανού (Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων)

Γ.    Νησιά ίσων ευκαιριών (ανάπτυξη νησιών
χωρίς αποκλεισμούς)
Συντονιστής: κος Φαίδων Ενωτιάδης (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως –
Κύπρος)

Rapporteur: Αν. Καθηγήτρια κα Μαρία Λεκάκου (Παν. Αιγαίου)

Εισηγητές:

  • Δήμαρχος

Λειψών: κος Μπενέτος Σπύρου

  • Δήμαρχος

Τήλου : Αναστάσιος Αλιφέρης

  • Εκπρόσωπος

Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών: κος Ελ. Κεχαγιόγλου

16:00 – 16:30 Παρουσίαση συμπερασμάτων στην
ολομέλεια
–      Σύνοψη αποτελεσμάτων Ομάδων Εργασίας

–      Συμπεράσματα Συνεδρίου