Ε.Ε: Να διακοπεί η όποια εθνική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου

ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Χουντής

– Η Κομισιόν, όχι μόνο αρνείται στροφή κοινοτικών πόρων στην τουριστική βιομηχανία, αλλά ζητάει να διακοπεί η όποια εθνική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, χάριν της ενιαίας αγοράς!!!
– Απάντηση Κομισιόν σε Νίκο Χουντή.

Με ευχολόγια προσπαθεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ευρωπαϊκό τουρισμό, και ειδικότερα στα κράτη μέλη του «Ευρωπαϊκού Νότου», όπου η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα σημαντικό μερίδιο της οικονομικής τους δραστηριότητας. Αυτό προκύπτει από απάντηση της Κομισιόν σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Χουντή. Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Χουντής στην ερώτησή του αφού σημείωνε ότι «τα οικονομικά προβλήματα του “Ευρωπαϊκού Νότου” που εμφανίζονται με τη μορφή τεράστιων δημοσίων ελλειμμάτων και χρέος, έχουν την αφετηρία τους στα μεγάλα ανοίγματα του εμπορικού ισοζυγίου», ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με δεδομένη και την αύξηση του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων να «μελετήσει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δράσεων, αφ’ ενός για την ανάπτυξη του ενδοευρωπαϊκού Τουρισμού και αφ’ ετέρου για την προσέλκυση τουριστών από τρίτες χώρες».
Στην απάντησή της η Κομισιόν, αναφέρεται σε ένα ευχολόγιο στρατηγικών, παραπέμποντας σε περσινές ανακοίνωσεις (30/06.2010 – COM (2010) 0352) όπου «προσδιορίστηκαν 21 στρατηγικές ενέργειες, που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, την αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών), την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναδυόμενες αγορές (ειδικότερα, τις χώρες BRIC (Brazil-India-China)) στον βιώσιμο τουρισμό, την καταπολέμηση της εποχικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης υπεύθυνων και ποιοτικών τουριστικών μοντέλων». Στη συνέχεια της απάντησής της η Κομισιόν, σημειώνει ότι προγραμματίζεται η «επιτάχυνση της εφαρμογής των εν λόγω ενεργειών  από την αρχή του 2011, ύστερα από τις διεξαγόμενες συζητήσεις με τους διάφορους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα κράτη μέλη»

Την ίδια στιγμή απαντώντας στο αίτημα του έλληνα ευρωβουλευτή για οικονομική στήριξη, μέσω του Κοινοτικού Προϋπολογισμού, του κλάδου του τουρισμού, η Κομισιόν τονίζει, ότι όχι μόνο δεν θα υπάρξει στροφή των κοινοτικών πόρων προς την τουριστική βιομηχανία, αλλά αντίθετα τα όποια εθνικά μέτρα, ελήφθησαν από χώρες μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας (EERP) «ήταν εξαρχής προσωρινά» και «πρέπει να αποσυρθούν ώστε να αποφευχθούν αρνητικά αποτελέσματα για την ενιαία αγορά».

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση της Ευρ. Επιτροπής:
Απάντηση του κ. Tajani
εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η Επιτροπή, στις 30 Ιουνίου 2010, εξέδωσε την ανακοίνωση με τίτλο «Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», καθορίζοντας ένα φιλόδοξο σύνολο ενεργειών για την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και σεβόμενη πλήρως την αρχή της επικουρικότητας.
Προσδιορίστηκαν 21 στρατηγικές ενέργειες, που στοχεύουν στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, την αξιοποίηση των ΤΠΕ, την ενίσχυση της συνεργασίας με τις αναδυόμενες αγορές (ειδικότερα, τις χώρες BRIC) στον βιώσιμο τουρισμό, την καταπολέμηση της εποχικότητας και την προώθηση της ανάπτυξης υπεύθυνων και ποιοτικών τουριστικών μοντέλων. Η εδραίωση της εικόνας της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και υψηλής ποιότητας προορισμών και η αύξηση της ελκυστικότητας της Ευρώπης είναι ένας από τους τέσσερις άξονες της ανακοίνωσης.
Η Επιτροπή προγραμματίζει την επιτάχυνση της εφαρμογής των εν λόγω ενεργειών  από την αρχή του 2011, ύστερα από τις διεξαγόμενες συζητήσεις με τους διάφορους ενδιαφερόμενους παράγοντες και τα κράτη μέλη. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή συνεχίζει την εφαρμογή – σύμφωνα με τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – των προπαρασκευαστικών δράσεων που άρχισαν ήδη τα προηγούμενα χρόνια, όπως π.χ. οι EDEN – Εξέχοντες ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί, Calypso και προπαρασκευαστική δράση βιώσιμου τουρισμού, καθώς και τις πολλές έρευνες, μελέτες και εκδηλώσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη που στοχεύουν στην προαγωγή και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας. Ο κ. βουλευτής μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής στον τομέα του τουρισμού στον ακόλουθο διαδιακτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

2. Η Επιτροπή αναγνωρίζει το σημαντικό ρόλο της τουριστικής βιομηχανίας για την οικονομία της Ευρώπης και τη μεγάλη δυνατότητά της να δημιουργεί οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση στην ΕΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση. Συνεπώς, ελπίζει ότι το νέο ενοποιημένο πλαίσιο για την τουριστική πολιτική, όπως ορίζεται στην ανακοίνωσή της του Ιουνίου, θα επιτρέψει στον τομέα να αυξήσει τη συμβολή του στην οικονομία της ΕΕ, συμπληρώνοντας τα άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ. Στο πλαίσιο του  ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, έχουν ληφθεί πολύ εκτεταμένα μέτρα για την υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας, συμπεριλαμβαμένης της υποστήριξης μέσω μέτρων που στόχευαν στην υποστήριξη μεμονωμένων  τομέων. Σε ικανό αριθμό χωρών, ελήφθησαν μέτρα για την ενίσχυση του τομέα του τουρισμού, ιδίως μέσω της εξασφάλισης πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ στον τομέα αυτό, ο οποίος παρακωλύθηκε από τον αντίκτυπο της κρίσης όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τους όρους των χρηματοδοτικών πιστώσεων. Η Επιτροπή αξιολογεί ως συνολικά επιτυχές το EERP (Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας). Ωστόσο, τα μέτρα υποστήριξης βάσει του EERP ήταν εξ αρχής προσωρινά. Καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει, είναι σημαντικό να αποσυρθεί η υποστήριξη λόγω κρίσης, έτσι ώστε να αποφευχθούν αρνητικά αποτελέσματα για την ενιαία αγορά. Τα μέτρα που αναφέρθηκαν ανωτέρω για την τουριστική βιομηχανία θα συμβάλουν στην υποστήριξη των προοπτικών αυτού του σημαντικού τομέα για την επικείμενη περίοδο, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά  της. Όσον αφορά την ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της ΟΝΕ, η ολοκληρωμένη οικονομική εποπτεία στο πλαίσιο του «ευρωπαϊκού εξαμήνου» θα παράσχει σημαντική βάση για τη βελτίωση των συνθηκών πλαισίου συνολικά. Σε χώρες όπου υπάρχουν σημαντικές στενώσεις της οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τον τουριστικό τομέα, οι στενώσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε αυτό το πλαίσιο.