Συνεδρίαση διοικητικού συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου


Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου, προσκαλεί σε τακτική  συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Πέμπτη 07 Απριλίου 2011 και ώρα 13.00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ  1ο   :   Συγκρότηση Επιτροπών Καταμέτρησης  Κοινόχρηστων Χώρων προς χρήση σε επαγγελματίες .

ΘΕΜΑ  2ο   :   Απόφαση ορισμού ύψους αποζημίωσης – έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ.

ΘΕΜΑ  3ο   :   Απόφαση ανάληψης ποσού 448,42€ υπέρ Μ.Τ.Ν. και 779,87€ υπέρ Ν.Α.Τ.

ΘΕΜΑ  4ο   :   Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών για το έτος 2011.