Κοινές επιστολές ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με τη νομιμότητα του νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου και τη μείωση των επαγγελματικών μισθωμάτων

 

Στις 18 Μαρτίου 2011 η ΕΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ απέστειλαν από κοινού επιστολές προς το Υπουργείο Οικονομικών και τα Υπουργεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα.
Με την πρώτη επιστολή οι δύο εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβαίνουν σε ορισμένες διαπιστώσεις σχετικά με την Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, οι δύο οργανώσεις επισημαίνουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας όσον αφορά τα ακόλουθα σημεία:

  • Υπερεξουσία επιτελικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να διατάσσουν φορολογικούς επανελέγχους και να εκδίδουν προσωρινές πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ βάσει στατιστικών στοιχείων.
  • Λειτουργία του νέου θεσμού του Οικονομικού Εισαγγελέα χωρίς προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων του.
  • Απαλλαγή από τη φορολογία των κερδών από πώληση μετοχών των αλλοδαπών νομικών προσώπων που έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τα ημεδαπά.
  • Αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης στην περίπτωση προσφυγής από 25% σε 50%.
  • Καθορισμός κατώτατου ορίου προμήθειας των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης καπνικών προϊόντων

Με τη δεύτερη επιστολή αναδεικνύεται το σοβαρότατο πρόβλημα της δυσκαμψίας που επιδεικνύουν πολλά Διοικητικά Συμβούλια Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την με επίταση αιτούμενη μείωση των μισθωμάτων των επιχειρήσεων – μισθωτών τους και αυτό παρά την οικονομική κρίση, που έχει μειώσει κατά πολύ τους τζίρους τους. Με δεδομένη την κρίσιμη κατάσταση της αγοράς και τη δικαιολογία που χρησιμοποιούν οι διοικήσεις των εν λόγω νομικών προσώπων ότι δηλαδή η μείωση του συμφωνημένου μισθώματος με την πιεζόμενη επιχείρηση αδυνατεί να εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ ζητούν την παρέμβαση των Υπουργείων στα ακόλουθα σημεία:

  1. Ως γενική αρχή και για όλες ανεξαιρέτως τις μισθώσεις, προτείνουμε να ιδρυθεί σύντομη και αξιόπιστη διαδικασία επανεξέτασης του συμφωνημένου ύψους των μισθωμάτων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Ως πιο αξιόπιστη λύση θεωρούμε την υπαγωγή στη κρίση ανεξάρτητης Τοπικής διαιτητικής επιτροπής, που θα αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της ΠΟΜΙΔΑ, έναν εκπρόσωπο των επαγγελματικών κοινωνικών εταίρων (ΕΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ) και ένα Συμβολαιογράφο ή Δικηγόρο προτεινόμενο από τον τοπικό τους Σύλλογο, ως Πρόεδρο.  Η Επιτροπή θα εξετάζει τις αντικειμενικές προϋποθέσεις και –εφόσον η επιχείρηση βρίσκεται σε δυσχερή θέση – θα προχωράει σε αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά τη κρίση της. 
  2. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που θα δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις, να σταματήσει η έγκριση της μείωσης ενοικίων των ιδρυμάτων κλπ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Κατ’ ακολουθία, θα μπορούν οι διοικήσεις τους να προχωρούν, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, σε μείωση του μισθώματος της επιχείρησης – μισθωτή, εφόσον αποδεικνύεται η δυσχερής θέση στην οποία βρίσκεται.
  3. Να ανακληθεί προσωρινά κάθε δικαστική διαδικασία και να παγώσει κάθε εξωστική αγωγή των φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων, νοσοκομείων, γηροκομείων, ορφανοτροφείων, πολιτιστικών συλλόγων, αθλητικών σωματείων, ΟΤΑ και γενικά όλων των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι ιδιοκτήτες πολλών και σημαντικών ακινήτων βιοτεχνικής, επαγγελματικής και εμπορικής χρήσης σε όλη την χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, το μίσθωμα αποτελεί, ανάλογα με την περιοχή, το 20% – 30% του συνολικού λειτουργικού κόστους κάθε επιχείρησης, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία του ύψους του μισθώματος στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.  Ωστόσο, οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν θα αποβούν επωφελείς μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα ίδια τα νομικά πρόσωπα, που θα διατηρήσουν τη βάση των μισθωτών τους ανέπαφη και θα συνεχίσουν αν αποκερδαίνουν από την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, χωρίς να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με άδειους και άχρηστους ιδιόκτητους χώρους.