Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στην Αντίπαρο, η ημερήσια διάταξη


Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Αντιπάρου σύμφωνα με σχετική πρόσκληση που δημοσιοποίησε μόλις σήμερα (μία ημέρα πρίν) ο Δήμος. Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη: 
«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 «περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Πέμπτη 17 Μαρτίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) Λύση Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α. βάση της από 2552/10-03-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
β) Ορισμός εκκαθαριστών.
Σύσταση και ίδρυση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου». Μεταφορά προσωπικού Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α.στο Δήμο Αντιπάρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 παρ.2 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου.
Αναστολή αιτημάτων ύδρευσης
Ολοκλήρωση α΄ φάσης απογραφής σύμφωνα με την υπ αριθ.74445/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ορισμός εκπροσώπου με αντικαταστάτη για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Αίτημα κυνηγετικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου. Αίτημα Εθνικής Τράπεζας. Αίτημα Ναυτικού Ομίλου για την παραχώρηση χρήσης γης. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Τεχνικής Υπηρεσίας.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου».
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ