Ελληνική Ακτοπλοΐα: Βασικός πυλώνας για την ανάπτυξη του Τουρισμού


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, συνάντηση, υπό την Προεδρία της Υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας κα Ελπίδα Τσουρή, μεταξύ εκπροσώπων του ΗΑΤΤΑ και της Επιτροπής για την Ακτοπλοΐα, τη Νησιωτική Πολιτική και το Θαλάσσιο Τουρισμό που έχει συγκροτήσει το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας.
Ο ΗΑΤΤΑ, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρό του κ. Γιώργο Τελώνη και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Νίκο Βισβίκη, κατέθεσε τις εμπεριστατωμένες απόψεις και προτάσεις του σχετικά με τα παρακάτω θέματα:
– Τουριστική Ανάπτυξη, Διασύνδεση Νησιών
Έγκαιρος προγραμματισμός και τήρηση δρομολογίων, ομαλή σύνδεση και διασύνδεση μεταξύ των νησιών και επίλυση των προβλημάτων των άγονων γραμμών, ώστε να εξυπηρετηθούν επαρκώς οι
παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες

  • Μείωση Κόστους Ακτοπλοϊκής Μεταφοράς

Ελάφρυνση του κόστους ακτοπλοϊκής μεταφοράς από την υπέρμετρη επιβάρυνση με υψηλό συντελεστή ΦΠΑ, τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα αχθοφορικά δικαιώματα
– Άρση αντικινήτρων και εξομάλυνση της λειτουργίας της Ακτοπλοΐας
Εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο και γενικότερος εκσυγχρονισμός του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Κανονισμοί Λιμένων, Όροι εισιτηρίων, Διοικητικά Πρόστιμα), το οποίο  είναι πλέον πεπαλαιωμένο και ανακόλουθο με βάση τις σημερινές πρακτικές στις θαλάσσιες μεταφορές.
– Βελτίωση Υποδομών / Λιμενικών Υπηρεσιών
Προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού που προϋποθέτει παρεμβάσεις / διευθετήσεις – κυρίως έργα μικρής κλίμακας – αλλά και άλλων πρακτικών θεμάτων για την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, που θα βελτιώσουν παράλληλα τη ροή της επιβατικής κίνησης και την εικόνα της χώρας μας στους ξένους τουρίστες.