Οι ενισχύσεις για τους αγρότες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – αιτήσεις


O Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Φώτης Χατζημιχάλης   ανακοίνωσε, ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης για τον «Εκσυγχρονισμό Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» – Μέτρο 121, με (συνολικό) προϋπολογισμό  Δημόσιας Δαπάνης ύψους 285.000.000 ευρώ. Το οποίο κατανέμεται για τις Περιοχές ενδιαφέροντος μας σε 35.000.000 € –(Περιφέρειες: Ιονίων Νήσων , Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης).
Πιο συγκεκριμένα:

Το Μέτρο 121 του ΠΑΑ με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», προσφέρει τη δυνατότητα ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να βελτιωθούν οι συνολικές τους επιδόσεις και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές, με ποσοστό ενίσχυσης που κυμαίνεται για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους σε 75%  και για τα υπόλοιπα (εκτός  Μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους) σε 40 έως 60 %,  ανάλογα με την ιδιότητα του δικαιούχου και τον τόπο της μόνιμης κατοικίας /έδρας του.
Αναλυτικά, με την ένταξη στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ ενισχύονται επενδύσεις για:

 • τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις που η αναγκαιότητα μετεγκατάστασης προκύπτει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,
 • την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων,
 • την προστασία της δημόσιας υγείας,
 • την προστασία του εδάφους και των υδάτων, τη βελτίωση της ικανότητας αποδοτικότερης χρήσης των υδάτων και της άμβλυνσης των κλιματικών αλλαγών,
 • την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και οξειδίου του αζώτου,
 • την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας,
 • την υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών [ΤΠΕ],
 • τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων,
 • τη βελτίωση της εφαρμογής και παρακολούθησης της πολλαπλής συμμόρφωσης,
 • τη βελτίωση της διαχειριστικής και επιχειρησιακής ικανότητας της γεωργικής-κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
 • τη βελτίωση της παραγωγής της εκμετάλλευσης μέσω της επέκτασης ή της αντικατάστασης υφιστάμενων κλάδων ή της εισαγωγής νέων κλάδων παραγωγής που τα προϊόντα τους δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης.

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες προς ενίσχυση αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, εξοπλισμό αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος, καθώς και εξοπλισμό αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, κλπ. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Μέτρου, προβλέπεται και η δυνατότητα καθετοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
Δικαιούχοι του Μέτρου είναι νέοι γεωργοί, γεωργοί  και λοιποί γεωργοί.
Η δαπάνη κατανέμεται στους δικαιούχους , για την περιοχή ενδιαφέροντος μας, ως εξής:

 • 10  εκ. € σε νέους γεωργούς του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013,
 • 25 εκ. € σε λοιπούς γεωργούς.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης προβλέπεται να γίνεται ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης την 18η Φεβρουαρίου 2011 και λήξης την 18η Απριλίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν και ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.
(http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Bullet&todo=Load&id=d34ff18d819ea9df)