Δημοτικό Συμβούλιο στην Αντίπαρο – πρόσκληση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010  σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου το Σάββατο 29 Ιανουαρίου και ώρα 10:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Μετατροπή της Κοινοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου με την επωνυμία Κ.Ε.Τ.Π.Α.Α σε «Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου».
2.
Ορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Αντιπάρου.
3.
Ορισμός επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών.
4.
Επιτροπή κατάρτισης ετήσιου Μητρώου Αρρένων.
5.
Ορισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
6.
Ορισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
7.
Αποδοχή μεταφοράς της υπαλλήλου Φαρούπου Αικατερίνης ειδικότητας Υ.Ε καθαριστριών (Ι.Δ.Α.Χ) Σχολικών μονάδων από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Αντιπάρου δυνάμει του υπ.αριθ.6106/25-11-2010 εγγράφου.
8.
Μεταβολή κοινοτικών υπαλλήλων σε δημοτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με το Ν.3852/2010.
9.
Ορισμός εκπροσώπων Λιμενικού Ταμείου.
10.
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη μίας θέσης ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 28646/01-10-2010 έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
11.
Ορισμός εκπροσώπου Χ.Α.Δ.Α.
12.
Μετακινήσεις Δημάρχου και Συμβούλου