Δικαιώματα Επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας παρουσιάζει ο Νέος Κανονισμός  που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές.  Ο Κανονισμός 1177/2010 θα ισχύσει από τις 18 Δεκεμβρίου 2012 και αναμένεται να παράσχει σημαντικές καλύψεις στους επιβάτες των θαλάσσιων συγκοινωνιών, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Τα σημαντικότερα σημεία που ρυθμίζονται μέσω αυτού του Κανονισμού αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης δρομολογίων και την υποχρέωση για την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένης κινητικότητας με τους λοιπούς πολίτες.
Συγκεκριμένα, οι επιβάτες σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίου θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και να περιορίζεται η ταλαιπωρία τους με την παροχή κατάλληλης φροντίδας (π.χ. κατάλυμα) και με την παροχή της δυνατότητας ακύρωσης του ταξιδιού τους, επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου ή μεταφοράς τους με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες.
Δείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού 1177/2010 στην ιστοσελίδα του ΗΑΤΤΑ